Tillbaka

Förändringar i Alpcots fondutbud

Sammanläggning av Alpcot Balanserad och Alpcot Offensiv

Alpcots fondbolag Alpcot Capital Management Ltd har beslutat att Alpcot Balanserad kommer att slås ihop med Alpcot Offensiv. Varje andelsklass i Alpcot Balanserad kommer att slås ihop med motsvarande andelsklass i Alpcot Offensiv. Beslutet om sammanläggningen har godkänts av Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) den 21 juni 2018.

Sammanläggningen kommer att ske den 17 augusti 2018. Alpcot Balanserad kommer vara stängd för nya kunder efter 6 juli 2018, men vara fortsatt öppen för insättningar för de som redan är andelsägare per den 6 juli 2018. Alpcot Balanserad kommer vidare vara öppen för inlösen till och med den 8 augusti 2018 före kl. 12.00 svensk tid, därefter kan inlösen enbart ske av nya andelar i Alpcot Offensiv efter sammanläggningen. Handeln i Alpcot Offensiv berörs över huvud taget inte av sammanläggningen. Den 17 augusti överförs således alla tillgångar i Alpcot Balanserd till Alpcot Offensiv. Samtidigt erhåller andelsägarna i Alpcot Balanserad nya andelar i Alpcot Offensiv. Andelsägarna i Alpcot Balanserad kommer få nya andelar i Alpcot Offensiv för ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet på andelarna i Alpcot Balanserad per den 17 augusti, och utbytesrelationen kommer således att fastställas den 17 augusti baserat på de då fastställda andelskurserna i respektive fond.

Sammanläggningen av fonderna och fondandelsbytet utlöser inga skattekonsekvenser för fonden eller andelsägarna.

Andelsägarna i Alpcot Balanserad behöver inte själva göra något utan andelarna i Alpcot Balanserad kommer automatiskt bytas ut mot andelar i Alpcot Offensiv.

Sänkning av förvaltningsavgiften i Alpcot Offensiv

Sammanläggningen kommer inte att innebära ökade kostnader för andelsägarna i Alpcot Balanserad eftersom samtliga andelsklasser i Alpcot Offensiv har samma förvaltningsavgift som Alpcot Balanserad. Alpcots fondbolag Alpcot Capital Management Ltd betalar alla legala kostnader och övriga kostnader relaterade till sammanläggningen. Däremot kommer förvaltningsavgiften för R aktien i Alpcot Offensiv att sänkas den 1 oktober 2018 från 1,95% till 1,75%, något som samtliga andelsägare kommer dra fördel av.

Förändrad placeringsinriktning

Alpcot Offensiv har en högre aktieexponering än Alpcot Balanserad, och har därmed också en högre risk. Alpcot Offensiv har ett globalt aktieindex som jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return i Euro), medan Alpcot Balanserad har en kombination av ett globalt aktieindex och ett globalt obligationsindex som jämförelseindex (67% MSCI All Country World Index Net Return i Euro och 33% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged i Euro). Både Alpcot Balanserad och Alpcot Offensiv har riskkategori 5 enligt den standardiserade riskklassificeringen av fonder.

Lansering av Alpcot Defensiv

Den 12 juni lanserades Alpcot Defensiv. Hittills har R aktien lanserats, men fler andelsklasser kommer lanseras framöver. Alpcot Defensiv investerar i räntebärande värdepapper och har ett globalt obligationsindex som jämföresleindex, Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged i Euro. Alpcot Defensiv har en förvaltningsavgift på 1,10% och förväntas ha riskkategori 4 enligt den standardiserade riskklassificeringen av fonder. Alpcot Defensivs R aktie kommer att finnas på SEB Pension och Försäkrings fondtorg senast den 17 augusti, och Alpcot kommer att löpande kommunicera på vilka övriga plattformar Alpcot Defensiv kommer att finnas tillgänglig.

2018-06-29