Om fonden

Alpcot Equities D SEK

Aktiefond
Global & Sverige
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+28,06 %
Utv. 24 maj
−0,06 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,92 %
Rating
Risk

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är kategoriserad som artikel 8 under SFDR och främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, såväl som god förvaltningspraxis, genom screening, uteslutningar, investeringsanalys och beslutsfattande. Fonden följer Alpcots policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.

Fondförvaltare:
Alpcot Capital Management Ltd.
Jonas Olavi (2020-12-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.