Investeringscase

Alpcot har en digital plattform form för sparande och investeringar med flera marknadsledande tjänster. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014 och har sedan verksamheten startades fokuserat på att hjälpa privatpersoner att optimera sina ekonomiska engagemang. Alpcots digitala plattform används idag både av Alpcots egna direktkunder och av rådgivare som i sin tur ger finansiella råd till sina kunder, dvs den digitala plattformen används som en s k Software as a service (Saas). Alpcots egna direktkunder får hjälp av olika beslutsstöd och vägledingsverktyg för att fatta välgrundade beslut, medan professionella rådgivare använder en rad olika digitala verktyg för att ge finansiella råd till sina kunder som sedermera avvecklas genom Alpcots digitala plattform. Styrkan i Alpcots SaaS-modell är att kunna erbjuda professionella rådgivare avancerade rådgivningsverktyg i en helt integrerad lösning.

Alpcot erbjuder sparande och investeringar i ett stort antal finansiella produkter till låga avgifter. Alpcots digitala plattform är tillgänglig via Alpcots hemsida och mobilanpassade hemsida.

Alpcots verksamhet gynnas av en rad långsiktiga trender. Betydelsen av användarvänliga digitala plattformar blir allt viktigare, något som gör att många privatpersoner lämnar de traditionella storbankerna. Vidare innebär en ökad avreglering av pensionssystemen en ökad mobilitet och konkurrens, vilket förstärker övriga trender. En åldrande befolkning med allt större disponibel inkomst leder också till allt större sparandemarknad.

Alpcot har utvecklat sin digitala plattform sedan 2017 och har lanserat nya erbjudanden successivt. Ett stort erkännande för Alpcots digitala plattform är samarbetet med en av Sveriges största rådgivarorganisationer Tydliga. Tydliga administrerar över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare runt om i Sverige. Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020, sedan samarbetet lanserades tidigare i år har tillväxten tagit fart. Antalet depåer och kapitalet i Bolagets depåtjänst har t ex ökat med 175% respektive 89% sedan det senaste årsskiftet.

Den största delen av Alpcots intäkter i Sverige härrör fortfarande från administration av tjänstepensionsplaner. Det kommer även framgent vara en stor del av Alpcots verksamhet och med en digital plattform i teknikens absoluta framkant är Alpcot väl positionerat inför de möjligheter som avregleringen av tjänstepensionsmarknaden innebär. Det är en del av Bolagets strategi att växa genom att ta nya tjänstepensionskunder, dvs först erbjuda tjänstepensionslösningar och därefter även erbjuda Alpcots egna tjänster inom bl a privat sparande.

Utöver verksamheten i Sverige har Alpcot ett fondbolag med säte i London som förvaltar gruppens två egna fonder registrerade i Luxembourg. Bolagets egna fonder är en strategisk tillgång för Alpcot som används för att alltid kunna erbjuda kunderna bra produkter till låga avgifter.

Alpcot har investerat i den digitala plattformen samt i att förstärka organisationen med en erfaren koncernledning med fokus på kraftig tillväxt. Alpcot har en mycket ambitiös expansionsplan som ska etablera Alpcot som en av de ledande digitala plattformarna för sparande och investeringar inom tre år. För att realisera den strategiska planen kommer Alpcot att behöva mer kapital, och därför är tillgången till kapitalmarknaden en central del i vår planering.

Bolagets grundare och huvudägare Björn Bringes och Katre Saard kommer att kvarstå som större aktieägare efter noteringen och är dedikerade till att delta i Alpcots framtida utveckling och expansion.