Villkor för depåavtal – Bilaga Prislista

Gäller fr o m 2024-06-01

 

Depåavgift

Avgifter för depåer med fonder och noterade aktier
  Årlig avgift Insättnings­avgift Insättnings­krav
Reavinstbeskattad depå – Privatperson 0 kronor 0 kronor Nej
Investeringssparkonto – Privatperson 0 kronor 0 kronor Nej
Kapital-, Privat- eller tjänstepensions­försäkring – Privatperson* 0 kronor 0 kronor Nej
Reavinstbeskattad depå – Juridisk person 0 kronor 0 kronor Nej
Kapitalförsäkring – Juridisk person* 0 kronor 0 kronor Nej
Avgifter för depå med strukturerade produkter/onoterade värdepapper
För alla depåtyper (reavinsbeskattad depå, investeringssparkonto eller försäkringsdepå) med minst en strukturerad produkt, ett onoterat innehav eller en företagsobligation tas en administrativ avgift ut månadsvis om 59 kronor (inklusive mervärdesskatt) per depå.
* Försäkringen tillhandahålls av Futur pension Försäkringsaktiebolag (publ) inom ramen för Alpcots upphandlade planer, där försäkringsavgifterna tillkommer.

Avgift för förmedling av fondandelar

Förmedling av fonder - order via kundportal & telefon
Transaktionsavgift* 0 kronor
Lägsta courtage 0 kronor
Årlig fondförmedlingsavgift** 0,0 till 0,20 %
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer. Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
** Alpcot garanterar upp till 25 transaktioner per rullande sex månaders-period per kund inom ramen för fondförmedlingsavgiften, och kan därefter diskretionärt bestämma att, efter att kunden underrättats, ta ut en avgift på 100 kronor per transaktion. För månadssparande debiteras aldrig någon transaktionsavgift.
Alpcot erhåller ersättning för distribution av fondandelar från ett flertal fondbolag (”Fondrabatt”) via sin samarbetspartner MFEX Mutual Funds Exchange AB (”MFEX”). Med Fondrabatt avses den ersättning uttryckt i procent per år som Alpcot som distributör av fonder erhåller från fondbolagen enligt Alpcots vid var tid gällande avtal med MFEX. Alpcot återbetalar Fondrabatten i sin helhet till sina kunder kvartalsvis i efterskott.

Alpcot tar ut en avgift för förmedling av fondandelar för respektive fond som uppgår till 0,20 % per år (”Fondförmedlingsavgift”). Fondförmedlingsavgiften tas ut per fond och kan aldrig överstiga Fondrabatten för den aktuella fonden. Fondförmedlingsavgiften debiteras kvartalsvis i efterskott efter att Fondrabatten har betalts ut.
Exempel 1:
Om kunden har 500 000 kronor i en värdepappersfond och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,64 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under ett år 3 200 kronor. I det här fallet betalar Alpcot en Fondrabatt på 3 200 kronor till kunden och debiterar sedan en Fondförmedlingsavgift på 1 000 kronor, alla belopp på årsbasis.
Exempel 2:
Om kunden har 150 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,43 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under ett år 645 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 300 kronor och Alpcot betalar ut 345 kronor till kund.

Om kunden har 500 000 kronor i två värdepappersfonder, 250 000 kronor i vardera fonden, och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,64 % respektive 0,00%, motsvarar Fondrabatten under ett år 1 600 kronor. I det här fallet betalar Alpcot en Fondrabatt på 1 600 kronor till kunden och debiterar sedan en Fondförmedlingsavgift på 500 kronor, alla belopp på årsbasis.
För Kunder med ett innehav i en enskild fond som överstiger 20 miljoner kronor kan Alpcot försöka förhandla en större fondrabatt än de fondrabatterna i Alpcots vid var tid gällande avtal med MFEX. Kontakta Alpcot för en diskussion.
Courtage vid värdepappershandel
Kund kan antingen lämna en order i Alpcots digitala kundportal i inloggat läge eller genom att ringa till Alpcot (telefon 010 – 455 0500) under stockholmbörsens öppettider. Kund måste vara beredd att kunna identifiera sig med mobilt BankID i samband med en order på telefon.
 

Noterade aktier och ETF:er 

Land Marknadsplats Orderläggning Rörligt courtage* Lägsta courtage
Sverige Nasdaq Nordic Kundportal / Telefon 0,05 %1 99 SEK1
Sverige NGM och Nordic MTF Telefon 0,05 %1 99 SEK1
Finland* Nasdaq Nordic Kundportal / Telefon 0,05 %1 9,9 EUR1
Danmark* Nasdaq Nordic Kundportal / Telefon 0,05 %1 99 DKK1
USA* Alla värdepapper Telefon 0,10 %2 10 USD2
Övriga Europa
För aktier och börshandlade fonder (ETF:er) som handlas på annan europeisk börs sker orderläggning per telefon och det rörliga courtaget uppgår till 0,25% med ett lägsta courtage om ca 20 EUR beroende på valuta.
Onoterade värdepapper
För onoterade värdepapper uppgår det rörliga courtaget till 0,50% med ett lägsta courtage om 500 SEK.
Strukturerade produkter och obligationer
För strukturerade** produkter samt obligationer uppgår det rörliga courtaget till 0,35% med ett lägsta courtage om 250 SEK. 

* Vid köp av aktie i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.

** Alpcot förmedlar inte köporder i strukturerade produkter utan kan bara förmedla order om försäljning. Ytterligare courtage kan tillkomma från arrangörens sida.

1Nytt pris from 1 juli 2024 - 0,1 %, Lägsta courtage i respektive valuta: 149 SEK, 14,9 EUR, 149 DKK.

2Nytt pris from 1 juli 2024 - 0,2 %, Lägsta courtage: 19 USD.

Avgift för valutaväxling

Valutaväxlingsavgift – handel i annan valuta än svenska kronor
Vid handel med fonder i utländsk valuta sker växling i anslutning till stopptiden och för försäljning i samband med att likvid utbetalas. Vid handel med värdepapper i utländsk valuta sker växling i anslutning till upprättande av avräkningsnota.

Alpcot lägger på 0,25 % och drar av 0,25 % vid köp respektive försäljning av valuta åt Kunden jämfört med den köp- och säljkurs som Alpcot erhåller vid växling med tredje part.

Exempel på valutaväxling: Om Kunden köper fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden köper dollar på kurs ca 9,273 USD/SEK. Om Kunden säljer fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden säljer dollar på kurs ca 9,217 USD/SEK.
För att kunna ha andra valutor än svenska kronor i depåsaldot på en depå krävs ett tilläggsavtal.

Avgifter tilläggstjänster

Tilläggstjänster för depå
Arvode för personlig rådgivning Enligt separat avtal
Arvode för portföljförvaltning Enligt separat avtal
Alpcot erbjuder personlig rådgivning och portföljförvaltning, vänligen kontakta Alpcot för en offert. För att erhålla portföljförvaltning krävs att Kunden först genomgår en lämplighetsbedömning tillsammans med en personlig rådgivare.
Komplexa finansiella produkter
Alpcot erbjuder ett begränsat urval av s k alternativa investeringsfonder (AIF:er) till sina Kunder. AIF:er är s k komplexa finansiella instrument. För att kunna investera i AIF:er krävs att Kunden först genomgår en passande- eller en lämplighetsbedömning.

Alpcot erhåller ersättning för distribution av AIF:er från respektive förvaltare (”AIFRabatt”). Med AIF-Rabatt avses den ersättning uttryckt i procent per år samt prestationsbaserad ersättning som utbetalas halvårsvis eller oftare, och som Alpcot som distributör av AIF:en erhåller från respektive förvaltare av AIF:en enligt Alpcots vid var tid gällande avtal med respektive AIF-förvaltare. Alpcot återbetalar AIFRabatten till sina Kunder i efterskott i samband med att AIF-Rabatten utbetalas till Alpcot. Prestationsbaserad ersättning som utbetalas årsvis eller mer sällan återbetalas av administrativa skäl inte till Kunden.

Alpcot tar ut en avgift för förmedling av AIF:er för respektive AIF som uppgår till 0,20 % per år (”AIF-Förmedlingsavgift”). AIF-Förmedlingsavgiften visas i Alpcots digitala plattform innan en investering genomförs. AIF-Förmedlingsavgiften tas ut per AIF och kan aldrig överstiga AIF-Rabatten för den aktuella AIF:en. AIFFörmedlingsavgiften debiteras kvartalsvis i efterskott efter att AIF-Rabatten har betalts ut.

Avgifter för övriga tjänster

Flytt av fonder, värdepapper och likvida medel
Flytt av fonder / värdepapper till Alpcot 0 kronor
Flytt av fonder / värdepapper från Alpcot 1 000 kronor per fond/värdepapper med en maximal flyttavgift om 5 000 kronor per depå.
Flytt av endast likvider 500 kronor
Administrativ kostnad per depå vid överföring av försäljningslikvid till annat depåinstitut i samband med flytt. Kostnaden avser det extra arbete som försäljningsuppdrag medför i samband med flytt av likvid till annat depåinstitut. 5 000 kronor

Prislista för räntor

Inlåningsränta, svenska kronor*

Gäller fr o m 2023-08-01

Gäller fr o m 2024-08-01

 

0,80%

0,00%

Utlåningsränta, svenska kronor** -
*Effektiv årsränta, kapitaliseras årsvis. Gäller Investeringssparkonto samt reavinstbeskattad depå med saldo överstigande 50 000 kronor (100 000 kronor fr o m 1 augusti 2024). För dessa depåer utgår ränta på hela saldot.
**Bolaget lämnar inte krediter och har därför ingen utlåningsränta.

Administrativa tjänster

Uttag från depå, svenska kronor 0 kronor
Expressuttag och övriga uttag från depå, svenska kronor** 250 kronor per uttag
Avräkningsnota per post 49 kronor
Kontosammandrag, deklarationsunderlag eller årssammandrag per post 99 kronor
Engagemangsbesked 500 kronor
Rösträttsregistrering 500 kronor
Avgift för att reglera negativt saldo* 500 kronor
Övriga tjänster Enligt särskild offert

* Avgiften debiteras vid försäljning av kunds innehav i det fall likvid saknas för att täcka upplupna avgifter inom depån.