Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Depåavgift
DEPÅAVGIFTER
* Försäkringen tillhandahålls av Futur pension Försäkringsaktiebolag (publ) inom ramen för Alpcots upphandlade planer, där försäkringsavgifterna tillkommer.
Avgift för förmedling av fondandelar
FÖRMEDLING AV FONDER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer. Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
** Alpcot garanterar upp till 25 transaktioner per rullande sex månaders-period per kund inom ramen för fondförmedlingsavgiften, och kan därefter diskretionärt bestämma att, efter att kunden underrättats, ta ut en avgift på 100 kronor per transaktion. För månadssparande debiteras aldrig någon transaktionsavgift.
Alpcot erhåller ersättning för distribution av fondandelar från ett flertal fondbolag (”Fondrabatt”) via sin samarbetspartner MFEX Mutual Funds Exchange AB (”MFEX”). Med Fondrabatt avses den ersättning uttryckt i procent per år som Alpcot som distributör av fonder erhåller från fondbolagen enligt Alpcots vid var tid gällande avtal med MFEX. Alpcot återbetalar Fondrabatten i sin helhet till sina kunder kvartalsvis i efterskott.

Alpcot tar ut en avgift för förmedling av fondandelar för respektive fond som uppgår till 0,20 % per år (”Fondförmedlingsavgift”). Fondförmedlingsavgiften tas ut per fond och kan aldrig överstiga Fondrabatten för den aktuella fonden. Fondförmedlingsavgiften debiteras kvartalsvis i efterskott efter att Fondrabatten har betalts ut.

Exempel 1:
Om kunden har 500 000 kronor i en värdepappersfond och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,64 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under ett år 3 200 kronor. I det här fallet betalar Alpcot en Fondrabatt på 3 200 kronor till kunden och debiterar sedan en Fondförmedlingsavgift på 1 000 kronor, alla belopp på årsbasis.
Exempel 2:
Om kunden har 150 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,43 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under ett år 645 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 300 kronor och Alpcot betalar ut 345 kronor till kund.

Om kunden har 500 000 kronor i två värdepappersfonder, 250 000 kronor i vardera fonden, och Fondrabatten i procent per år enligt MFEX prislista uppgår till 0,64 % respektive 0,00%, motsvarar Fondrabatten under ett år 1 600 kronor. I det här fallet betalar Alpcot en Fondrabatt på 1 600 kronor till kunden och debiterar sedan en Fondförmedlingsavgift på 500 kronor, alla belopp på årsbasis.
För Kunder med ett innehav i en enskild fond som överstiger 20 miljoner kronor kan Alpcot försöka förhandla en större fondrabatt än de fondrabatterna i Alpcots vid var tid gällande avtal med MFEX. Kontakta Alpcot för en diskussion.
Courtage för aktiehandel
Kund kan antingen lämna en order i Alpcots digitala kundportal i inloggat läge eller genom att ringa till Alpcot (telefon 010 – 455 0500) under stockholmbörsens öppettider. Kund måste vara beredd att kunna identifiera sig med mobilt BankID i samband med en order på telefon.
AKTIER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Vid köp av aktie i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
Alpcot kan öppna fler marknadsplatser för handel om det finns efterfrågan hos Alpcots kunder, vänligen kontakta Alpcot om Du har några önskemål på ytterligare marknadsplatser.
Avgift för valutaväxling
VÄXLINGSAVGIFT – HANDEL I ANNAN VALUTA ÄN SVENSKA KRONOR
Vid handel med fonder i utländsk valuta sker växling i anslutning till stopptiden och för försäljning i samband med att likvid utbetalas. Vid handel med aktier i utländsk valuta sker växling i anslutning till upprättande av avräkningsnota.

Alpcot lägger på 0,25 % och drar av 0,25 % vid köp respektive försäljning av valuta åt Kunden jämfört med den köp- och säljkurs som Alpcot erhåller vid växling med tredje part.

Exempel på valutaväxling: Om Kunden köper fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden köper dollar på kurs ca 9,273 USD/SEK. Om Kunden säljer fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden säljer dollar på kurs ca 9,217 USD/SEK.
För att kunna ha andra valutor än svenska kronor i depåsaldot på en depå krävs ett tilläggsavtal.
Avgifter tilläggstjänster
TILLÄGGSTJÄNSTER FÖR DEPÅ
Alpcot erbjuder personlig rådgivning och portföljförvaltning, vänligen kontakta Alpcot för en offert. För att erhålla portföljförvaltning krävs att Kunden först genomgår en lämplighetsbedömning tillsammans med en personlig rådgivare.
Komplexa finansiella produkter
Alpcot erbjuder ett begränsat urval av s k alternativa investeringsfonder (AIF:er) till sina Kunder. AIF:er är s k komplexa finansiella instrument. För att kunna investera i AIF:er krävs att Kunden först genomgår en passande- eller en lämplighetsbedömning.

Alpcot erhåller ersättning för distribution av AIF:er från respektive förvaltare (”AIFRabatt”). Med AIF-Rabatt avses den ersättning uttryckt i procent per år samt prestationsbaserad ersättning som utbetalas halvårsvis eller oftare, och som Alpcot som distributör av AIF:en erhåller från respektive förvaltare av AIF:en enligt Alpcots vid var tid gällande avtal med respektive AIF-förvaltare. Alpcot återbetalar AIFRabatten till sina Kunder i efterskott i samband med att AIF-Rabatten utbetalas till Alpcot. Prestationsbaserad ersättning som utbetalas årsvis eller mer sällan återbetalas av administrativa skäl inte till Kunden.

Alpcot tar ut en avgift för förmedling av AIF:er för respektive AIF som uppgår till 0,10 % - 0,20 % per år (”AIF-Förmedlingsavgift”). AIF-Förmedlingsavgiften visas i Alpcots digitala plattform innan en investering genomförs. AIF-Förmedlingsavgiften tas ut per AIF och kan aldrig överstiga AIF-Rabatten för den aktuella AIF:en. AIFFörmedlingsavgiften debiteras kvartalsvis i efterskott efter att AIF-Rabatten har betalts ut.
Avgifter för övriga tjänster
RÅDGIVEN DEPÅ
FLYTT AV FONDER OCH VÄRDEPAPPER
PRISLISTA FÖR RÄNTOR
*Effektiv årsränta, kapitaliseras årsvis.
**Bolaget lämnar inte krediter och har därför ingen utlåningsränta.
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
* Uttag är kostnadsfritt oberoende av hur uttag från depån meddelas Bolaget.
**Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.