Bakgrund och introduktion till Alpcot

Alpcot är ett av Sveriges ledande fintech-bolag med en egenutvecklad digital plattform för privatekonomi och avser att ta en ledande roll i den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Alpcots svenska verksamhet i Alpcot AB startades 2014, men Bolaget har sedan 2007 bedrivit kapitalförvaltning från sitt dotterbolag i London. Alpcots affärsmodell bygger på att optimera kundernas finansiella sparande och övriga ekonomiska engagemang genom att hjälpa kunderna välja de bästa investeringsprodukterna och tjänsterna. Plattformen är en marknadsplats där privatkunder och leverantörer av investeringsprodukter och tjänster möts, och där Bolaget hjälper kunderna genom beslutsstöd, vägledningsverktyg och, om kunderna efterfrågar det, rådgivning att välja rätt produkter och tjänster.

Bolaget bildades mot bakgrund av att ny teknik öppnar helt nya möjligheter att erbjuda finansiella tjänster och finansiell rådgivning. Bolagets uppfattning är att marknadens större aktörer antingen inte utnyttjar den nya tekniken i tillräckligt stor utsträckning och sitter fast i manuella system och personlig rådgivning med resultatet att de finansiella tjänsterna och råden blir onödigt dyra och inte alltid optimala för kunden, eller avstår de från att tillhandahålla finansiell rådgivning till kunderna som blir helt utlämnade att fatta sina viktigaste beslut i livet helt på egen hand.

Alpcot välkomnar den nya tekniken och genom att kombinera den med sofistikerade algoritmer har Bolaget skapat en helt ny modell i Sverige för hur man kan erbjuda finansiella tjänster och rådgivning. Bolaget erbjuder idag vägledningsverktyg på sin plattform och resultatet presenteras enkelt och pedagogiskt för kunderna, varefter affärsuppdrag enkelt kan utföras på Bolagets plattform. Den nya tekniken och skalbarheten i Alpcots affärsmodell gör det möjligt att skräddarsy erbjudanden till privatkunder beroende på vilken servicenivå de önskar, med eller utan personlig rådgivning, samt höja kvaliteten på och sänka avgifterna för de finansiella tjänsterna och råden.

Värdegrund

Alpcots värdegrund hjälper Bolaget och dess medarbetare att fatta rätt beslut i alla situationer. Den ligger också till grund för interna riktlinjer och uppförandekoder som gäller alla medarbetare.

Värdegrunden tar sig uttryck i tre värdebegrepp: rättvis behandling av kunder, engagerade medarbetare och ansvarsfullt företagande, och är något som Bolaget och alla medarbetare ska leva efter såväl i som utanför tjänsten. Nedan beskrivs hur Bolaget formaliserat sin värdegrund och hur den omsätts i praktiken.

Rättvis behandling av kunder

Alpcot arbetar långsiktigt och med integritet för att kunna erbjuda kunder investeringsmöjligheter och insikter för att hjälpa dem att uppnå sina finansiella mål. Genom att hjälpa kunder att spara och investera sitt kapital hjälper Bolaget dem som pensionssparar att förbereda sig för pensioneringen, välgörenhetsstiftelser att maximera effekten av sitt kapital och alla andra sparare att nå sina finansiella mål. Grunden för Bolagets verksamhet är att alla kunder alltid ska känna sig rättvist och korrekt behandlade.

Bolaget var först i Sverige med att börja återbetala den ersättning som erhölls från fondbolagen, s k fondprovision, till Bolagets kunder, och idag driver Bolaget ett av Sveriges största rabatterade fondtorg.

Engagerade medarbetare

Bolagets viktigaste tillgång är dess medarbetare. Alpcot strävar efter att erbjuda en stimulerande och attraktiv arbetsmiljö där talang premieras, mångfald välkomnas och där medarbetare både ges ansvar och hålls ansvariga för sitt arbete. Samarbete, ansvarstagande och självständigt tänkande hos Bolagets personal är nyckelfaktorer för den framgång Bolaget eftersträvar tillsammans med Bolagets kunder. Vidare välkomnas entreprenörskap och innovation.

Ansvarsfullt företagande – Fair Play

Bolaget betraktar sig som en del av samhället och därför är det viktigt att dess samhällsansvar genomsyras i allt Bolaget gör. Detta ansvar omfattar varje medarbetare hos Alpcot som förväntas agera etiskt och med integritet såväl inom arbetet som i privatlivet.

Alpcot har exempelvis undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och åtagit sig att införliva principer för hållbarhet och ägarstyrning i Bolagets investeringsbeslut för att förbättra avkastningen och skydda långsiktiga värden för Bolagets investerare.

Ioca Arma Nostra

Bolaget bildade vidare en insamlingsstiftelse (Ioca Arma Nostra) genom ett upprop den 16 februari 2018. Arbetet med Ioca Arma Nostra är en del av Alpcots arbete med ansvarsfullt företagande. Ioca Arma Nostra är latin och betyder Humorn är vårt vapen i en fri översättning till svenska. Det är Bolagets övertygelse att det går att uppnå bättre resultat genom att använda humorn inom arbetet med välgörenhet, det ska vara roligt att skänka pengar och stödja välgörenhet. Paradoxalt nog kan humor användas för att mildra mänskliga tragedier runt om i världen. En särskilt utsatt grupp vid naturkatastrofer, konflikter och krig är barn. Samtidigt är det barn som borde ha hela livet framför sig att realisera sina drömmar. Därför har Ioca Arma Nostra valt att koncentrera sina hjälpinsatser på barn och unga.

Stiftelsen är ideell och dess ändamål är

  • Att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv
  • Att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.

Flera medarbetare inom Bolaget har tidigare arbetat med Östeuropa och Ukraina och har ett stort kontaktnät i Ukraina. Därför föll det sig naturligt att under stiftelsens första år förbättra livssituationen för barn och ungdomar i Ukraina efter kriget i östra Ukraina och Rysslands annektering av Krim. Sedan start har insamlade medel gått till att främja projekt i Ukraina för att hjälpa barn som drabbats i östra Ukraina, Donetsk och Lugansk, och på Krim.

Det finns hundratusentals barn som tvingats fly kriget och som lever under mycket svåra förhållanden i andra delar av Ukraina. Den ukrainska staten har begränsade medel att ta hand om alla barn på flykt. Det är precis i sådana situationer när privata initiativ är av extra stor betydelse. Sedan start har Ioca Arma Nostra betalt ut 178 stipendier för att stödja barn och ungdomar i Ukraina.

Stiftelsen Ioca Arma Nostra är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm.