Öhman Global Småbolag ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Småbolag
Köp
Utv. 1 år
−6,04 %
Utv. 22 september
−1,34 %
Rabatt
30 %
Total avgift
1,28 %
1,83 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället understiger fem miljarder amerikanska dollar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.
Fondförvaltare:
E. Öhman J:or Fonder AB
Andreas Mattson (2019-12-10)
Ylwa Häggström (2019-12-10)
Anna Eliasson (2022-07-12)
Filip Boman (2019-12-10)
Pär Löfving (2019-12-10)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar