Om fonden

NorQuant Multi Asset D

Utv. 1 år
+10,31 %
Utv. 17 april
−0,19 %
Rabatt
20 %
Total avgift
1,20 %
1,49 %
Rating
Risk

Fonden är en allokeringsfond som via investeringar i andra fondandelar, inklusive fonder som handlas på en reglerad marknad, s.k. ETF:er, tar exponering mot tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument. Fonden investerar även i fondandelar, inklusive ETF:er, med exponering mot alternativa tillgångsslag. Med alternativa tillgångsslag avses sådana som har, eller har som målsättning att ha, en låg korrelation med aktie- och eller räntemarknaden. Ett exempel på investering inom kategorin alternativa tillgångsslag kan vara en investering i en fondandel vars avkastning drivs av utvecklingen på tillgångsslag såsom fastigheter eller råvaror. Fondens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag varierar över tid. Fondens målsättning är att över tid generera en genom-snittlig årlig avkastning om 5 % – 10 %.

Fondförvaltare:
NorQuant Kapitalforvaltning AS
Erik Lidén (2024-03-31)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.