Om fonden

Plain Capital BronX

Blandfond
SEK
Köp
Utv. 1 år
+0,61 %
Utv. 17 april
−0,07 %
Rabatt
38 %
Total avgift
1,09 %
1,76 %
Rating
Risk

Fonden är en specialfond som placerar i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en specialfond då den har lägre krav på riskspridning än en värdepappersfond. Fonden varierar sin exponering mot aktier och råvaror efter bolagets förvaltningsmodell. I goda tider är fonden 100 procent exponerad mot aktier och råvaror. I sämre tider skiftar fonden över till ränteplaceringar. Fördelningen baseras på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastningen mellan olika marknader.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Not Disclosed (2023-09-05)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.