Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att vara närvarande vid stämman om de anmäler sitt deltagande i årsstämman.

Vid årsstämman beslutar aktieägare i Alpcot Holding AB i centrala frågor. Exempel på sådana frågor är:

  • Fastställelse av resultat- och balansräkningar
  • Utdelning till aktieägarna
  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • Ändringar i bolagsordningen
  • Val av revisor och principer för ersättning till bolagsledningen

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i årsstämman har rätt att vara närvarande vid stämman, antingen personligen eller via fullmakt genom ombud eller ställföreträdare.

Årsstämman 2023

Dokument:

Protokoll årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Årsstämman 2022

Dokument:

Protokoll årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär