Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2023

2023-08-18

Läs mer

Förlängning av avsiktsförklaring om att överlåta rådgivningsverksamhet till Tydliga

2023-06-30

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman i Alpcot Holding

2023-05-31

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2023

2023-05-26

Läs mer

Årsredovisning 2022 för Alpcot Holding AB (publ) publicerad

2023-04-29

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)

2023-04-26

Aktieägarna i Alpcot Holding AB (publ), org.nr 559321-7234 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 på Ingenjörsvetenskapsakademiens Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Läs mer

Alpcot har beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 34 miljoner SEK

2023-04-04

                                      EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 24 525 000 B-aktier, motsvarande cirka 34 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 1,40 SEK per aktie. Alpcots VD, Björn Bringes, styrelseordförande, Katre Saard, CTO, operativ chef, finanschef, samt Girt Cimermans, styrelseledamot i Alpcot Limited, deltog i den Riktade Nyemissionen. Den del av den Riktade Nyemissionen som är riktad till VD, styrelseordförande, CTO, operativ chef och finanschef i Bolaget är villkorad av ett godkännande från årsstämman som planeras att hållas omkring den 31 maj 2023.

Läs mer

Alpcot offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

2023-04-04

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av nya B-aktier till ett belopp motsvarande cirka 25-30 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Alpcot har utsett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) som Sole Manager och Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Läs mer

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att överlåta sin rådgivningsverksamhet till Tydliga

2023-03-31

Alpcot Holding AB (publ) bedriver idag rådgivningsverksamhet i sitt helägda dotterbolag Alpcot AB (”Alpcot”). Alpcot och Tydliga har undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att Alpcot ska överlåta delar eller hela sin rådgivningsverksamhet till Tydliga AB (”Tydliga”). Alpcot är medlem i Tydliga som är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Alpcot Holding AB (publ) äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga i samband med årsstämman i Tydliga.

Läs mer

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

2023-03-27

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Läs mer

Alpcot Holding AB Bokslutskommuniké januari - december 2022

2023-02-24

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande. Alpcot Holding-koncernen Alpcot Holding-koncernen bildades i november 2021 genom förvärv av de operativa bolagen Alpcot AB, med dotterbolaget Alpcot Fribrev AB, och Alpcot Capital Management Ltd samt 9% av aktierna i Tydliga AB. Förvärvet skedde mot revers som därefter kvittades i en nyemission.

Läs mer

Alpcot Holding AB förvärvar ytterligare 1,5% i Free Broker Group i Norden AB

2023-01-30

Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 1,5% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. 

Läs mer