Pressmeddelanden

Nya tider ställer nya krav på finansbranschen
2022-11-25
Alpcot Holding AB förvärvar ytterligare 1,1% i Free Broker Group i Norden AB
2022-10-18
Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 1,1% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. 
Delårsrapport januari – juni 2022
2022-08-26
Alpcot ser möjligheter i nya tider Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.
Alpcot Holding AB förvärvar ytterligare 3,9% i Free Broker Group i Norden AB
2022-06-10
Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 3,9% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. Tydliga är en av Sveriges största rådgivarorganisationer och administrerar över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare runt om i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 4,6 mkr, vilket motsvarar en värdering av Free Broker Group i Norden på 117 mkr. Free Broker Group i Norden uppnådde ett resultat efter finansiella poster om 9,1 mkr under 2021.
Alpcot rekryterar ny CTO från Trustly
2022-06-02
Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har rekryterat Per Lejontand som ny CTO på Alpcot. Per kommer närmast från Trustly där Per varit CTO. Per tillträder sin tjänst redan i juni 2022.
Kommuniké från Årsstämman i Alpcot Holding
2022-05-31
Årsstämma i Alpcot Holding AB (publ) hölls idag den 31 maj 2022 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Aktieägarna fattade följande beslut: · Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställdes, · Vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 skulle inte lämnas, i enlighet med styrelsens förlag, · Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, · Val av Katre Saard (omval), Joakim Künstlicher (omval) och Fredrik Brodin (nyval) till styrelseledamöter. Katre Saard omvaldes till ordförande, · Styrelsearvode om 150 000 kronor till de ledamöter som inte är anställda i koncernen, · Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton till revisor
Delårsrapport januari – mars 2022
2022-05-25
Alpcot fortsätter expansionen i första kvartalet Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.
Nytt datum för publicering av Alpcot Holdings rapport för första kvartalet 2022
2022-05-19
Alpcot förvärvar en kundstock med ett kapital om ca 1,7 miljarder kronor
2022-05-09
Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Real Finans och Försäkring AB (”Real”). Avtalet innebär att Alpcot förvärvar en kundstock med drygt 1 200 kunder och ett kapital på ca 1,7 miljarder kronor (”Kundstocken”). Kundstocken avser huvudsakligen kunder med onoterade värdepapper i kapitalförsäkringar från Futur Pension Försäkringsaktiebolag (”Futur Pension”) med Alpcot som depåinstitut. I samband med affären kommer Alpcot överta skötselfullmakterna för samtliga kapitalförsäkringar och därmed erhålla ersättningen för alla kapitalförsäkringar från Futur Pension. Kundstocken, i sin nuvarande storlek, uppskattas generera ca 4,0 miljoner kronor per år i intäkter.
Årsredovisning 2021 för Alpcot Holding AB (publ) publicerad
2022-04-29
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)
2022-04-27
Aktieägarna i Alpcot Holding AB (publ), org.nr 559321-7234 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 10.00 på Ingenjörsvetenskapsakademiens Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 0930.
Alpcot har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 35 miljoner kronor
2022-03-30
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 15 300 000 B-aktier, motsvarande cirka 35 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 2,30 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen var övertecknad och ett stort antal svenska och internationella investerare deltog. Därutöver deltog Alpcot Limited, ett bolag ägt av Alpcots ledning, styrelse och anställda, Alpcots VD, Björn Bringes, och styrelseordförande, Katre Saard, i den Riktade Nyemissionen. Den del av den Riktade Nyemissionen som är riktad till Alpcot Limited, VD samt styrelseordförande i Bolaget är villkorad av ett godkännande från årsstämman som planeras att hållas omkring den 31 maj 2022.
Alpcot offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier
2022-03-30
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av nya B-aktier till ett belopp motsvarande cirka 30 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Alpcot har utsett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) som Sole Manager och Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Alpcot rekryterar vice VD och operativ chef
2022-03-10
Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har rekryterat Lisa Larsson som vice VD och operativ chef på Alpcot. Lisa kommer närmast från Avanza Bank där hon är backofficechef. Hon tillträder 5 september 2022.
Alpcots insamlingsstiftelse och Beetroot inleder samarbete
2022-03-01
Den av Alpcot förvaltade insamlingsstiftelsen Ioca Arma Nostra ingår ett partnerskap för att ge humanitärt stöd till Ukraina. Alpcot startade i februari 2018 insamlingsstiftelsen Ioca Arma Nostra som sedan start delat ut 178 stipendier till förmån för barn och ungdomar från de krigsdrabbade områdena i Ukraina. Sedan 2019 har Ioca Arma Nostra samarbetat med det svenska IT-bolaget Beetroot AB. Beetroot har 600 medarbetare i Ukraina och driver även en icke-vinstdrivande IT-skola, Beetroot Academy, som har hjälpt 4000 elever att ta nästa steg i sina karriärer.
Alpcot Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28
Under slutet av år 2021 har Alpcot-koncernen omstrukturerats, stärkt den finansiella ställningen, noterats på Nasdaq First North och expanderat kraftigt
Alpcot och beQuoted inleder samarbete
2022-02-10
Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med beQuoted AB (”beQuoted”). Samarbetet innebär att beQuoted blir ett anknutet ombud till Alpcot. Samarbetet är ett led i Alpcots arbete för att skapa ett ekosystem för mindre och onoterade bolag som innehåller kapitalanskaffning, finansiell kommunikation och en inofficiell handel.
Alpcot förvärvar en kundstock med ett kapital om drygt 300 miljoner kronor
2022-01-26
Alpcot AB (”Alpcot”), helägt dotterbolag till Alpcot Holding AB (publ), har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Ymer f8 Investeringsrådgivning AB (”f8 Investeringsrådgivning”). Avtalet innebär att Alpcot över tre år förvärvar en kundstock med ca 300 kunder och ett kapital på drygt 300 miljoner kronor (”Kundstocken”). f8 Investeringsrådgivning har genererat en genomsnittlig intjäning på ca 2,7 miljoner kronor per år under de tre senaste räkenskapsåren 2018 – 2020. Som en del i avtalet tar Alpcot över en investeringsrådgivare från f8 Investeringsrådgivning.