Klagomål och reklamationer

Om du är missnöjd med Alpcots tjänster kan du alltid vända dig till din personliga rådgivare eller Alpcots kundtjänst (om du inte har någon personlig rådgivare). Om du fortfarande är missnöjd efter sådan kontakt, och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, kan du föra ärendet vidare till Alpcots klagomålsansvarige. Du har även möjlighet att direkt göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Ditt klagomål ska framställas skriftligen. Ange tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av avräkningsnotor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att all fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål som kommer till Alpcot behandlas omsorgsfullt och skyndsamt, och målsättningen är att alla ärenden ska besvaras inom fem arbetsdagar. Skulle en utredning av ärendet kräva längre handläggningstid än 14 dagar kommer du få information om detta samt information om hur handläggningen fortskrider. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta. Klagomålsansvarig är Gustav Spetz. Klagomål skickas med e-post till klagomal@alpcot.se.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Alpcot har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol.