Ersättningspolicy

Styrelsen för Alpcot har fastställt en ersättningspolicy som upprättats mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Policyn omfattar samtliga bolagets anställda och syftar till att fastställa grunder och principer för ett sunt ersättningssystem som ger de anställda incitament att prestera väl, är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, motverkar ett överdrivet risktagande och främjar ett långsiktigt positivt resultat för bolaget.

För att läsa hela policyn, följ denna länk.