Intern styrning och kontroll

Ett värdepappersbolag ska på sin webbplats förklara hur det organiserar och styr verksamheten. Här finns information om intern styrning och kontroll i Alpcot AB (”Alpcot”).

Intern styrning och kontroll omfattar det ramverk av interna styrdokument, processer, rutiner och rapportering som satts upp för att säkerställa en sund och effektiv verksamhet, med vilket avses bl a tillförlitlig ekonomisk rapportering, tydliga regler för attest, dualitet i viktiga processer, regelbundna avstämningar, korrekt och punktlig rapportering till Finansinspektionen, krav på kunskap och kompetens bland anställda, välfungerande internt informations- och rapportsystem samt efterlevnad av tillämpliga externa regler. En viktig del av den interna styrningen är riskkontroll. Riskkontroll innebär identifiering, mätning, övervakning, kontroll och rapportering av verksamhetsrelaterade risker.

På bolagsstämman väljer Alpcots aktieägare styrelse i Alpcot. Alpcots styrelse är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Mer information om Alpcots styrelseledamöter och deras erfarenhet och kompetens finns under ”Kontakt”.

Som en del i en hantering av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Alpcot principen om tre försvarslinjer.

Det första ansvaret för den interna styrningen och kontrollen ligger i den första försvarslinjen, vilket innebär att ansvaret vilar på den funktion där risken har sitt ursprung. Således är alla anställda ansvariga för att hantera riskerna i sin funktion.

Den andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. De övervakar och granskar den första försvarslinjens kontrollmiljö, rutiner, avstämningar och dualitet. Ansvarig för riskkontroll är uppdragstagaren SE Compliance AB.

I den tredje försvarslinjen finns funktionen internrevision som har till uppgift att se till att alla funktioner i tidigare led uppfyller sina uppgifter. Ansvarig för den tredje försvarslinjen och internrevision är uppdragstagaren Moneo Business Integration AB.

Revisor utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorn granskar om Alpcots årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Alpcot och dess finansiella